Докладчик
Мариана Карагьозова-Финкова,Павлина Панова,Соня Янкуловa
Подател на искането
президент на Република България

Предмет на искането

Искане за обявяване на противоконституционност на § 2, § 3, § 5 (относно чл. 916, ал. 2), § 7, § 8, § 9,§ 14 (относно чл. 129, ал. 3) и § 15 (относно чл. 130, ал. 3) от Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Обн., ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г.).

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения: