Докладчик
Надежда Джелепова
Подател на искането
тричленен състав на Върховния административен съд

Предмет на искането - Установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 55, ал. 2 от Закона за Сметната палата