Докладчик
Надежда Джелепова
Подател на искането
тричленен състав на Върховния административен съд

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 55, ал. 2 от Закона за Сметната палата

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 2

ОТХВЪРЛЯ искането на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 55, ал. 2 от Закона за Сметната палата (обн. ДВ, бр. 12 от 2015 г.; посл. изм. и доп. ДВ, бр. 84 от 06.10.2023 г.).