Докладчик
Константин Пенчев
Подател на искането
62-ма народни представители от 44-то Народно събрание

Предмет на искането

Искане от 62-ма народни представители от 44-то Народно събрание на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България за установяване на противоконституционност на отказа на Народното събрание да приеме проекта за решение за прекратяване на пълномощията на народния представител Делян Александров Добрев като противоречащ на чл. 4, ал. 1, чл. 4 , ал. 2, чл. 48, ал. 3, чл. 48, ал. 4, чл. 67, ал. 1, чл. 67, ал. 2, чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 72, ал. 2 от Конституцията.

особено мнение и становище по решение:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:

Решение - 2

Когато Народното събрание установи, че оставката е действителна, то е задължено да прекрати пълномощията на народния представител. При такава оставка е налице възлагане за прекратяване на пълномощията на народния представител, предписано в чл. 72, ал. 2 от Конституцията. В адресираната до Народното събрание оставка, народният представител Делян Добрев изразява категоричната си воля за предсрочно прекратяване на пълномощията му, която воля препотвърждава и в пленарно заседание на 4 октомври 2017 г. Ето защо последвалият отказ на Народното събрание да приеме оставката на Делян Добрев по съображения за целесъобразност - неговите качества и ползата от неговата работа като народен представител, е в несъответствие с чл. 72 от Конституцията. Обвързването на правните последици на оставката с наличието на други обстоятелства, които могат да бъдат различни във всеки конкретен случай, води до въвеждане на нови и неясни основания за предсрочно прекратяване или непрекратяване на пълномощията на народния представител. Това разбиране противоречи на правилото, че предсрочното прекратяване на пълномощията на народен представител, като изключение в развитието на правоотношението на политическо представителство, може да се осъществи само на изрично посочени в Конституцията основания. (Тълкувателно решение № 14 от 18. 12. 2013 г. по к. д. № 17 от 2013 г.). Отказът за предсрочно прекратяване на пълномощията, въпреки изричното желание на депутата за това, нарушава и правото на свободна воля (чл. 6, ал. 1 от Конституцията), както и правото на свободен избор на професия и място на работа (чл. 48, ал. 3 от Конституцията).