Вид на акта
Определение
Дата
16-01-2018 г.
Към дело

 

 

  

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

София, 16 януари 2018 г.

 

Конституционният съд в състав: Борис Велчев –председател, членове: Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, при участието на секретар-протоколиста Милена Петрова разгледа в закрито заседание на 16 януари 2018 г. конституционно дело № 8/2017 г., докладвано от съдията Константин Пенчев. 

По делото е постъпило писмо от Народното събрание с приложени заверени преписи от заявления от народния представител Делян Добрев. Първото заявление е от 03.10.2017 г. за подаване на оставка като народен представител, а с второто заявление от 22.12.2017 г. се оттегля подадената оставка.

Съгласно чл.20, ал.1 от Закона за Конституционен съд и чл.22, ал.3 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд следва да бъдат приети представените писмени доказателства. Препис от определението и писмените доказателства следва да се изпратят за сведение и на поканените да дадат правни мнения с определението от 12.12.2017 г. специалисти.

С оглед изложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените преписи от заявления на народния представител Делян Александров Добрев вх. № 754-00-105 от 03.10.2017 г. и вх. № 754-00-105 от 22.12.2017г.

         Преписи от определението и писмените доказателства да се изпратят за сведение на поканените да дадат правно мнение с определението от 12.12.2017 г. специалисти.

 

Председател:  Борис Велчев