Вид на акта
определение по допустимост
Дата
12-12-2017 г.
Към дело
8/2017

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

София, 12 декември 2017 г.

 (Обн., ДВ, бр. 101 от 19.12.2017 г.)

 

 

Конституционният съд в състав: Борис Велчев –председател, членове: Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска,  при участието на секретар-протоколиста Милена Петрова разгледа в закрито заседание на 12 декември  2017 г. конституционно дело № 8/2017 г., докладвано от съдия Константин Пенчев.

 

Производството е образувано по искане от 62-ма народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на парламентарния акт от 4.10.2017 г. на неприемане на проекта на решение за прекратяване на пълномощията на народния представител Делян Александров Добрев, като противоречащ на чл. 4, ал. 1 и ал. 2, чл. 48, ал. 3 и ал. 4, чл. 67, ал. 1 и ал. 2, чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България.

Производството е по чл.149, ал.1,т.2 от Конституцията и се намира във фазата по допустимост на искането.

За да се произнесе по допустимостта Конституционният съд взе предвид следното:

Искането е направено от субект, оправомощен по чл.150, ал.1 от Конституцията да сезира Конституционния съд и има за предмет акт на Народното събрание. Произнасянето по искането е в правомощията на съда. По него не е постановявано решение, нито определение за недопустимостта му. Искането съдържа изискуемите от чл.17, ал.1 от Закона за Конституционен съд /ЗКС/ и чл.18, ал.1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Конституционния съд /ПОДКС/ реквизити.

Актът е породил правни последици от момента на гласуването му в пленарно заседание на 4.10.2017 г., като пълномощията на Делян Добрев като народен представител не са прекратени, въпреки подадената оставка. Същият не е обнародван, в нарушение на разпоредбата на чл.88, ал.3 от Конституцията, съгласно която приетите от Народното събрание актове се обнародват в „Държавен вестник“ не по-късно от 15 дни след приемането им. Отстраняването на този недостатък е извън волята на сезиращия субект. Затова Конституционният съд приема, че в този случай искането за установяване на противоконституционност на необнародваното, но породило правни последици решение може да бъде допуснато за разглеждане по същество, като в срока за представяне  на становище по искането председателят на Народното събрание изпълни задължението си по чл.77, ал.1, т.5 от Конституцията и го обнародва. В този смисъл е и определение от 5.08.1993 г. по к.д. № 17/1993 г. С него е допуснато за разглеждане по същество искането за установяване на противоконституционност на решение на Народното събрание, което е обнародвано след постановяване на определението.

С оглед изложеното съдът приема, че следва да се допусне искането на 62-ма народни представители от 44-то Народно събрание за разглеждане по същество. Като заинтересувани институции и лица следва да се конституират Народното събрание и народният представител Делян Александров Добрев.

Следва да се поканят да дадат писмени правни мнения по предмета на делото проф. д-р Васил Мръчков, проф. д-р Георги Близнашки, проф.   д-р Снежана Начева и проф. д-р Пенчо Пенев.

С оглед гореизложеното и на основание чл.19, ал.1 ЗКС съдът       

О П Р Е Д Е Л И:

Допуска за разглеждане по същество искането от 62-ма народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на парламентарния акт от 4.10.2017 г. на неприемане на проекта на решение за прекратяване на пълномощията на народния представител Делян Александров Добрев.

Конституира като заинтересувани институции и лица Народното събрание и народния представител Делян Александров Добрев.

Препис от определението да се изпрати на вносителя, който в 30-дневен срок може да представи допълнителни съображения по искането си.

Преписи от искането и определението да се изпратят на заинтересуваните институции и лица с указание в 30-дневен срок от получаването им да представят писмени становища. В същия срок председателят на Народното събрание следва да обнародва в „Държавен вестник“ оспорвания акт.

Отправя покана до проф. д-р Васил Мръчков, проф. д-р Георги Близнашки, проф. д-р Снежана Начева и проф. д-р Пенчо Пенев, които в 30-дневен срок могат да представят писмени правни мнения по делото.

Преписи от искането и определението да се изпратят на поканените.

 Съдиите Цанка Цанкова и Гроздан Илиев са подписали определението с особено мнение. Съдията Георги Ангелов е подписал определението със становище по делото.

 

 

    Председател: Борис Велчев