Докладчик
Кети Маркова
Подател на искането
Oмбудсмана на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 250а – чл. 250е, чл. 251 и чл. 251а от Закона за електронните съобщения

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по решение:

Решение - 2

Обявява за противоконституционни чл. 250а - чл. 250е, чл. 251 и чл. 251а от Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41/2007 г., последно изм. и доп., ДВ, бр. 14/2015 г.).