Докладчик
Георги Марков
Подател на искането
Пленума на Върховния касационен съд

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по решение:

Решение - 13

1. Обявява за противоконституционни следните разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт /ДВ, бр.74/2002 г., а именно:

-         § 1, т.2, с която се изменя чл.20, ал.3 ЗСВ;

-    § 3, т.1, б."а", с която се изменя чл.27, ал.1,т.3 ЗСВ, относно думите "съдия-изпълнителите, съдиите по вписванията и съдебните служители";

-         § 3, т.1, б."б", с която се допълва чл.27, ал.1, т.6 ЗСВ;

-      § 3, т.1, б. "г", в частта, с която в чл.27, ал.1 ЗСВ се създава нова т.10, относно думите "обобщен от министъра на правосъдието";

-         § 3, т.1, б. "г", с която в чл.27, ал.1 ЗСВ се създава нова т.14;

-         § 4, т.1, с която се изменя чл.28, ал.1 ЗСВ;

-      § 6, в частта на чл.30, ал.1 ЗСВ, относно думите "съдия- изпълнителите, съдиите по вписванията и съдебните служители" и думите "чрез министъра на правосъдието, който в 7-дневен срок ги изпраща във Висшия съдебен съвет със становище";

-         § 6, в частта на чл.30, ал.1, т.1, б. "б" ЗСВ, относно думите "въз основа на предложение на общото събрание на съответния съд";

-   § 6, в частта на чл.30, ал.1, т.3, б. "б" ЗСВ, относно думите " по предложение на общите събрания на прокурорите от съответните прокуратури";

-  § 6, в частта на чл.30, ал.1, т.7, б. "б" ЗСВ, относно думите " по предложение на общото събрание на съответния съд"; § 6, в частта на чл.30, ал.1, т.9, б. "а" ЗСВ, относно думите "въз основа на предложение на общото събрание на районния съд"; § 6, в частта на чл.30, ал.1, т.10, б. "б" ЗСВ, относно думите "по предложение на общите събрания на следователите от окръжните следствени служби"; § 6, в частта на чл.30, ал.2 ЗСВ; § 6, в частта на чл.30,ал.3 ЗСВ; § 6, в частта на чл.30, ал.4 ЗСВ;

-     § 6, в частта на чл.30, ал.5 ЗСВ, относно думите "на общите събрания и";

-         § 6, в частта на чл.30, ал.8 ЗСВ; § 9, в частта на чл.35а, ал 1 ЗСВ; § 9, в частта на чл.35а, ал.2 ЗСВ; § 9, в частта на чл. 356 ЗСВ; § 9, в частта на чл.35г ЗСВ; § 9, в частта на чл.35д ЗСВ;

-     § 9, в частта на чл.35е, ал.2 ЗСВ, относно думите "към министъра на правосъдието";

-  § 9, в частта на чл.35е, ал.6 ЗСВ, относно думите "министъра на правосъдието, съгласувано с";

-   § 9, в частта на чл. 35е, ал.7 ЗСВ, относно думите "Министърът на правосъдието съгласувано с"; § 12, в частта на чл.56а, ал.1 ЗСВ, относно думите "съдия- изпълнители и съдии по вписванията"; § 12, в частта на чл.56а, ал.2, т.1 ЗСВ; § 13, с който се изменя и допълва чл.59 ЗСВ; § 14, т.2, в частта на чл.63, ал.1, т.3, б. "б" ЗСВ, относно думите "на министъра на правосъдието";

-         § 15, с който се изменя чл.69, ал.2 ЗСВ;

-         § 16, с който се изменя и допълва чл.76 ЗСВ;

-       § 17, т.2, в частта на чл.79, ал.1, т.2, б. "а" и "б" ЗСВ, относно думите "на министъра на правосъдието";

-         § 23, с който в чл.100, ал.1 ЗСВ се създава нова т.6, относно думите " на министъра на правосъдието";

-       § 27, с който се изменя чл.114, ал.6 ЗСВ, относно думите "на министъра на правосъдието";

-         § 35, с който се изменя чл. 125 ЗСВ;

-         § 36, с който се създава чл. 125а ЗСВ;

-         § 40, в частта на чл.129, ал.1 ЗСВ, относно думите "първоначално";

-         § 43, с който се създава чл. 131а ЗСВ;

-         § 45, т.1, с която се изменя чл.134, ал.3 ЗСВ, в частта относно думите " или от не по-малко от една пета от членовете на Висшия съдебен съвет";

-         § 45, т.2, с която се създава, ал.4 в чл.134 ЗСВ;

-         § 54, с който се изменя чл. 143 ЗСВ;

-         § 55, с който се изменя чл.144 ЗСВ;

-         § 69, с който се изменя чл.163 ЗСВ, в частта относно думите " при условия и по ред, определени с наредба на министъра на правосъдието";

-         § 85, с който се създава нова ал. 3 в чл.190 ЗСВ.

2. Отхвърля искането на Пленума на Върховния касационен съд в останалата му част.