Докладчик
Димитър Токушев
Подател на искането
омбудсмана на Република България

Предмет на искането

установяване противоконституционността на разпоредбата на чл. 222, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по друго определение:

Решение - 5

Предоставянето на възможността да извършват търговия на дребно с лекарствени продукти като открият аптека само на магистър-фармацевти, регистрирани по Търговския закон като еднолични търговци или еднолични дружества с ограничена отговорност, е несъвместимо с принципа на свободната стопанска инициатива и изискването за установяване на еднакви правни условия за стопанска дейност. С лимитирането на правно-организационните форми, чрез които може да се извършва дейността, се надхвърлят правомощията на държавата да контролира производството на лекарствените средства и търговията с тях.