Докладчик
Станислав Димитров
Подател на искането
Главният прокурор

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 19 от Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, с който се изменя и допълва чл. 201 от Наказателния кодекс.

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 19

Ограничава се наказателноправната защита на собствеността. Конституционните разпоредби гарантират и защитават правото на собственост. Гаранцията и защитата се отнасят до всички видове собственост (частната собственост на гражданите или юридическите лица, както и частната и публична собственост на общините и държавата) и осигуряват пълна, безусловна и еднаква защита от различни видове посегателства върху нея. Наказателноправната защита на правото на собственост от длъжностно присвояване не може да се отклонява от тези принципи. Съответната наказателна норма трябва да защити в пълен обем и без изключения правото на собственост от длъжностни присвоявания, независимо от това кой се е възползвал от присвояването. Диференциацията на наказателната отговорност не може да води до безнаказаност за деяния с такава висока обществена опасност, каквото е длъжностното присвояване. Диференциацията на наказателната отговорност е допустима само в граници, които не нарушават конституционните принципи и норми. В противен случай може да бъде обезсмислена целената със съответните престъпни състави наказателноправна защита на определени обществени отношения.