Докладчик
Георги Марков
Подател на искането
51 народни представители от 37-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на цялостна или частична противоконституционност на § 3; 4, т.3; § 5; § 6, т.1; § 10, т.3; § 11, т.1; § 12; § 14; § 19, т.2; § 22; § 26, т.1; § 28, ал.1 и 5; § 29 от Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
допълнително искане:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:

Решение - 8

С новия чл.9а ал.1, т.3 и 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи съществено се нарушава конституционно защитеното право на собственост, защото собственикът на земеделска земя не може свободно да определя купувача. Нещо повече - не може да я продаде свободно дори и на най-близките си роднини - деца, родители, братя и сестри (когато те не са съседи на имота), преди да я предложи на общината и на държавата. Това абсурдно законодателно решение противоречи и на принципите на демократичната и правова държава, залегнали в преамбюла на основния закон. Общинските и други държавни органи не са имали правно основание да отстъпват право на строеж върху земи, които не са били държавна или общинска, а частна собственост. Така отстъпеното "право на строеж" не може да се противопостави на правата на собствениците на земеделски земи, защитени и гарантирани от чл.17, ал.1 и 3 от Конституцията. С още по-голяма сила това важи за лицата, придобили "право на строеж" при нарушаване на действащото в различни периоди законодателство, както и за тези, които не са започнали реализацията му чрез строеж. Правото на собственост се гарантира и защитава от Конституцията - чл.17, ал.1 и 3. Поради това собственикът на земеделски земи не може да бъде ограничен в доказателствените средства, чрез които може да установи реалните граници и да идентифицира имота си. Конституцията гарантира правото на собственост и го защитава независимо от обема му. Обезщетяването срещу отчужден недвижим имот трябва да стане по принцип с равностоен имот. Конституцията не прави изключение и за земеделските земи и никакви съображения за целесъобразност не могат да я дерогират. Предвиден е съдебен контрол върху решението на общинската поземлена комисия, с което се поправят допуснати в решението явни фактически грешки или се изменя решението в определени срокове, когато се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства, което е конституционната гаранция, че правата на засегнатите ще са защитени. Конституцията задължава законодателя да създава еднакви правни условия за стопанска дейност за всички граждани и юридически лица - чл.19, ал.2. Изискването на основния закон (чл.19, ал.4) да се създават законодателни условия за коопериране и сдружаване на гражданите няма предвид условия, които нарушават посочената по-горе равнопоставеност на гражданите и юридическите лица и различните форми на собственост. Абсурдно е от конституционноправна гледна точка три години по-късно да се въвежда отново фигурата на така наречените "ползватели" върху земеделски земи, които са частна собственост. Това означава грубо накърняване на неприкосновеността на частната собственост, гарантирана и защитена от Конституцията - чл.17, ал.1 и 3. Ограничението членовете на ликвидационните съвети да не получават обезщетение по Кодекса на труда е в нарушение на чл.48, ал.1 от Конституцията, след като безспорно са се намирали в трудово правоотношение. В случаите, когато се обяви за противоконституционен параграф, изменящ съществуваща разпоредба, същата продължава да действа от влизане в сила на решението на Конституционния съд, от който момент параграфът не се прилага.