Вид на акта
особено мнение и становище по решение
Дата
19-06-1995 г.
Към дело


Особено мнение на съдията Цанко Хаджистойчев

Не съм съгласен с решението на съда в частта му, в която се приема, че са противоконституционни следните разпоредби:

I. Параграф 6, т.1 ЗИДЗСПЗЗ, с който се изменя чл.10б, ал.1, изречение второ

1. Разпоредбата предвижда, че в хипотезата на чл.10б, ал.1 ЗСПЗЗ "обезщетение със земя се извършва, когато полагащото се обезщетение е повече от два декара". Когато то е до два декара, собствениците се обезщетяват при условия и ред, определени със Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (ЗППДОбП), сир. чрез инвестиционни бонове. В това, че освен обезщетяване със земя е определен и друг вид обезщетение, решението на съда вижда неконституционността на разпоредбата. Не е посочено коя конституционна норма е нарушена.

В мотивите на решението е казано, че Основният закон гарантира и защитава правото на собственост независимо от обема му. Обезщетяването срещу отчужден недвижим имот трябва да стане по принцип с равностоен имот. Посочено е също, че Конституцията не прави изключение за земеделските земи и "никакви съображения за целесъобразност не могат да я дерогират". Тези мотиви според мен не обосновават противоконституционност на чл.10б, ал.1, изр.2 ЗСПЗЗ.

Правото на собственост наистина е гарантирано и защитено от Конституцията, но то може да бъде принудително отчуждавано при определени условия срещу обезщетение - чл.17, ал.5 от Конституцията. Конституционното изискване е за равностойно обезщетение. Изискване за вида на обезщетението няма. Детерминацията е предоставена на законодателя. Той разполага с възможността да определи какво да бъде по вид обезщетението. Съображенията в тази насока могат да бъдат различни, като в случая например ограничеността на поземления фонд, приложение на принципа за нераздробяваност на земеделските имоти, залегнал в чл.72 от Закона за наследството и чл.7 ЗСПЗЗ и пр. Те не подлежат на конституционен контрол. Както се посочи, конституционната забрана е за неравностойност на обезщетението, а не то да не бъде от един или друг вид.

2. Много по-ясно ще бъде схваната същността на интерпретираната разпоредба и нейната конституционосъобразност, ако се проследи законодателната уредба на инвестиционните бонове като обезщетение за невъзстановени имоти.

Един от тези случаи има предвид разпоредбата на чл.10б, ал.1 ЗСПЗЗ. Тя визира земи, които са застроени или върху тях са проведени мероприятия, непозволяващи възстановяване на собствеността. Текстът на чл.10б, ал.1 ЗСПЗЗ в първоначалната си редакция, създадена със Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр.28 от 1992 г.), до изменението с § 6, т.1 ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр.45 от 1995 г.) гласеше, че собствениците на такива имоти се обезщетяват по тяхно искане с равностойни земи от държавния или общинския поземлен фонд или при условия и по ред, определени със закон. Така че освен обезщетяване със земя, предвиждаше се и друг начин на обезщетяване, който да се определи със закон. Такова обезщетяване, "при условия и ред, определени със закон", фигурираше и в други разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, регулиращи случаи на невъзстановена собственост - чл.10б, ал.2 и 3, чл.10в, чл.15, ал.2, чл.24, ал.5 ЗСПЗЗ.

Въпросният закон за обезщетяване бе създаден със Закона за изменение и допълнение на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (ДВ, бр.51 от 1994 г.). Създадени бяха две нови алинеи, ал.3 и 4 на § 6 ЗППДОбП. С новосъздадената трета алинея се въведоха инвестиционните бонове като обезщетение за лица, чиято собственост не е възстановена по различни причини както по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (чл.10б, чл.10в, чл.15, ал.2 и чл.24, ал.5), така и по Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти (ЗВСОНИ - чл.3, ал.3). Новата ал.4 на § 6 ЗППДОбП определи, че заявленията за обезщетяване се подават в четиримесечен срок от влизането на този закон в сила. С това инвестиционните бонове придобиха значението на способ за обезщетяване.

Обезщетяването чрез инвестиционни бонове намери място в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи със Закона за изменение и допълнението му (ДВ, бр.45 от 1995 г.). В разпоредбите, които предвиждаха обезщетения, определени със закон, думата "закон" се замени с думите "Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия". Възпроизведено бе съдържанието на § 6, ал.3 ЗППДОбП, сир. обезщетяването с инвестиционни бонове. Разглежданата разпоредба конкретизира, че лицата по чл.10б, ал.1 ЗСПЗЗ се обезщетяват по този начин, когато полагащото обезщетение не надвишава два декара. Същевременно с § 35 ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр.45 от 1995 г.) срокът по § 6, ал.4 ЗППДОбП бе удължен до 31 декември 1996 година.

Анализът показва, че за една част от случаите, когато не е възстановена земеделската земя, обезщетяването е само с инвестиционни бонове - чл. 10б, ал.2 и 3 ЗСПЗЗ. За друга част от тези случаи са предвидени два вида обезщетения: със земя и чрез инвестиционни бонове - чл.10б, ал.1, чл.10в, чл.15, ал.2, чл.24, ал.6 ЗСПЗЗ. За пълнота на изложеното трябва да се посочи, че по отношение на земеделските земи, върху които са построени държавни и общински предприятия, е предвидено друго обезщетяване - право на дялово или акционерно участие в тези предприятия (чл.18, ал.2 ЗППДОбП).

Оттук може да се направи извод, че инвестиционните бонове са основен вид обезщетение по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, каквито те са и по Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти (чл.3, ал.3 ЗВСОНИ във връзка с § 6, ал.3 ЗППДОбП).

В заключение , както всички разпоредби, които предвиждат обезщетяване чрез инвестиционни бонове не са и не могат да бъдат третирани за противоконституционни, така и разпоредбата на чл.10б, ал.1, изр.2 ЗСПЗЗ по същите съображения, които важат за тях, не е неконституционосъобразна.

II. Параграф 11, т.1 ЗИДЗСПЗЗ, с който се изменя чл.15, ал.2, изречение второ

Според тази разпоредба собствениците се обезщетяват по тяхно искане за разликата между подлежащата на възстановяване и възстановената земя от държавния или общинския поземлен фонд с равностойни земи, когато полагащото се обезщетение е повече от два декара. В хипотезата до два декара обезщетението е инвестиционни бонове. Мотивите на съда за противоконституционност са същите, както за § 6, т.1 ЗИДЗСПЗЗ.

Изложените по-горе съображения срещу тях запазват напълно сила и тук, поради което според мен § 11, т.1 ЗИДЗСПЗЗ също не е противоконституционосъобразен.