Докладчик
Димитър Токушев
Подател на искането
Група народни представители от ПП Герб

Предмет на искането

Обявяване изцяло за незаконни изборите за народни представители за 42-ро Народно събрание, проведени на 12 май 2013 година

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становище на заинтересувана страна:
друго определение:
особено мнение по друго определение:

Решение - 5

Постановяването на решение за незаконност на изборите от Конституционния съд е най-тежката възможна последица, причинена от множество пороци в изборния процес. Незаконността на изборите може да бъде обусловена само от нарушения с особено съществен характер, когато Конституционният съд констатира, че изборният процес е протекъл в нарушение на основополагащите демократични конституционни принципи, относими към избирателното право (общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване – чл. 10 от Конституцията), които са в такава степен тежки и повсеместни, че опорочават изцяло изборния процес и общия резултат от изборите, поради което съдът може да обяви изцяло избора на народни представители за незаконен. За да бъдат изцяло обявени за незаконни изборите за народни представители следва да са налице две предпоставки – съществени нарушения на изборния процес, относими към конституционните принципи, залегнали в чл. 10 от Конституцията и тежестта на нарушенията да е от такова естество, което да води до невъзможност да се установи действителната воля на избирателите. Не съществува обективен критерий, по който да се прецени, дали и как едно нарушение на правилата за агитация в деня за размисъл и последиците от него се е отразило на изборния резултат. По никакъв начин не може да се установи дали твърдените в искането нарушения са се отразили върху избирателната активност, дали са я насърчили или ограничили. Причинната връзка между едно или друго действие на участниците в изборния процес, свързано с агитация, и крайния резултат от изборите не може да бъде установена с правни средства, резултатът от които да бъде използван за доказване пред Конституционния съд. Конституционният съд намира, че нито едно от посочените нарушения при гласуването в чужбина, както и всички те в тяхната цялост, дори да бъдат доказани, не могат да обосноват такъв порок на избирателния процес, който да доведе до основание за обявяването на изборите за изцяло незаконни. Твърдения за подобни нарушения биха могли да бъдат проверявани и обсъждани от Конституционния съд само в контекста на направено искане за оспорване на избор на отделни народни представители, каквото депутатите в това производство не са направили. Мащабът на разследваните и наказани престъпления (дори по всички тях да бъдат постановени влезли в сила осъдителни присъди) не би се отразил на крайния изборен резултат в онази степен, която би обусловила обявяването на изборите за народни представители за 42-то Народно събрание за незаконни.