Вид на акта
Определение
Дата
29-05-2013 г.
Към дело
13/2013

 

 

  
Особени мнения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
София, 29 май 2013 г.
по конституционно дело № 13/2013 г., докладвано от съдията Димитър Токушев

Конституционният съд в състав:Председател: Димитър Токушев, членове: Пламен Киров, Красен Стойчев, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Борис Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев при участието на секретар-протоколиста Снежана Петрова разгледа в закрито заседание на 29.05.2013 г. конституционно дело № 13/2013 г., докладвано от съдията Димитър Токушев.Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 7 от Конституцията.Делото е образувано на 23 май 2013 година по искане на 96 народни представители от 42-ото Народно събрание за установяване на незаконността на изборите за народни представители, проведени на 12 май 2013 година.Искането е мотивирано със съображения за допуснати съществени нарушения на Конституцията в предизборния и изборния ден. Твърди се, че са нарушени основни принципи на правовата и демократична държава, свързани със свободното формиране и изразяване на политическата воля на гражданите.Вносителите поддържат, че са извършени следните нарушения:1. Недопустима агитация в деня за размисъл и в деня на изборите;2. Участие в публичната част на кампанията на социологически агенции, трайно обвързани с определена политическа сила, участник в изборите. Поддържа се, че изнасяните от тези агенции данни са довели до промяна на обществено-политическите нагласи за гласуване;3. Гласуване в чужбина, извършено в противоречие с правилата от Изборния кодекс (ИК);4. При водене на регистъра на жалбите в Цeнтралната избирателна комисия (ЦИК) не са спазени нормативните изисквания на чл. 26, ал. 1, т. 22б ИК;5. Купуване на гласове в изборния процес в редица райони и избирателни секции.По делото са приложени и три тома доказателства за претендираните нарушения. Наред с това вносителите са направили доказателствени искания и са поискали разглеждането на делото в открито заседание.Като се позовават на посочените по-горе нарушения на изборния процес, на основание чл. 149, ал. 1, т. 7 и чл. 66 от Конституцията във връзка с чл. 264, ал. 1 и ал. 5 ИК вносителите правят искане да се обявят изцяло за незаконни изборите за народни представители в 42-ото Народно събрание, произведени на 12 май 2013 г., поради нарушения на чл. 4, ал. 1, чл. 6, ал. 2, изр. първо, чл. 10, чл. 11, ал. 2, чл. 39, ал. 2 и чл. 41, ал. 1 от Конституцията, на чл. 44, ал. 2, чл. 74, чл. 133, чл. 137а и чл. 140 от ИК, на чл. 10, т. 2 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и на чл. 19, т. 3, б. “а”, във връзка с чл. 25, б. “б” от Международния пакт за граждански и политически права.Производството е във фазата по допустимост на искането и за да се произнесе, Конституционният съд съобрази следното:Искането е направено от оправомощен субект по смисъла на чл. 150, ал. 1 от Конституцията – 96 народни представители от 42-ото Народно събрание, и е от компетентността на Конституционния съд.Изпълнени са изискванията на чл. 17, ал. 1 от Закона за Конституционен съд и чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд.За да се произнесе по направените доказателствени искания и по искането за разглеждане на делото в открито заседание, Конституционният съд съобрази следното:1. С оглед на естеството на претендираните нарушения и обосноваването им с необходимите доказателствени материали Конституционният съд приема, че следва да се уважи направеното искане ЦИК да предостави постъпилите резултати от възложената и извършената проверка от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството по решение на ЦИК № 2505-НС от 29 април 2013 г. на избирателните списъци от проведеното гласуване в Република Турция на 12 май 2013 г., както и решения на ЦИК и № 2607-НС и 2620-НС от 12 май 2013 г.;2. Искането, свързано с необходимостта да бъдат изискани материалите по образуваното досъдебно производство, предмет на което е случаят с намерените изборни бюлетини в печатницата в гр. Костинброд, следва да се отклони, тъй като досъдебното производство не е приключено;3. Следва да бъде отклонено и искането за разглеждане на делото в открито заседание. Съгласно чл. 21, ал. 1 ЗКС заседанията на Конституционния съд се провеждат без участието на заинтересованите страни, а изключенията са само в изрично посочените от този закон случаи, както и когато съдът реши друго. Конституционният съд намира, че няма основание за прилагането на изключението, защото цялата му постоянна практика показва, че разглеждането на конституционните дела по оспорване законността на изборите за народни представители, президент и вицепрезидент е по общия ред в закрито заседание (вж. к.д. № 22/1993 г., к.д. № 29/1996 г., к.д. № 13/2001 г., к.д. № 8/2009 г, к.д.№ 9/2009 г., к.д. № 10/2009 г., к.д. №11/2011 г.). Освен това в самото искане на народните представители липсват мотиви, които да обосноват необходимостта от провеждането на открито заседание.С оглед на предмета на делото Конституционният съд приема, че като заинтересовани страни следва да бъдат конституирани: Народното събрание, президентът на Република България, Министерският съвет, министърът на вътрешните работи, министърът на външните работи, министърът на правосъдието, министърът на регионалното развитие и благоустройството, Върховният административен съд, главният прокурор, омбудсманът, Централната избирателна комисия, Фондация „Прозрачност без граници”, Гражданска инициатива за свободни и демократични избори, Национална асоциация „Българско сдружение за честни избори и граждански права”, Фондация „Младежка толерантност”, Институтът за социална интеграция, Институтът за развитие на публичната среда, Българският хелзинкски комитет.По изложените съображения на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията, чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционен съд и чл. 264, ал. 2 от ИК Конституционният съд

ОПРЕДЕЛИ:

Допуска за разглеждане по същество искането на 96 народни представители от 42-ото Народно събрание за оспорване на законността на изборите за народни представители за 42-ото Народно събрание, проведени на 12 май 2013 година.Изисква от ЦИК да предостави резултатите от проверка на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството по решение на ЦИК № 2505 от 29 април 2013 г. на избирателните списъци от проведеното гласуване в Република Турция на 12 май 2013 г., както и решения на ЦИК № 2607-НС и 2620-НС от 12 май 2013 г.Оставя без уважение искането да бъдат изискани от Върховната касационна прокуратура материалите по образуваното досъдебно производство, предмет на което е случаят с намерените изборни бюлетини в печатницата в гр. Костинброд.Оставя без уважение и искането за разглеждането на делото в открито заседание.Конституира като заинтересовани страни по делото: Народното събрание, президента на Републиката, Министерския съвет, министъра на вътрешните работи, министъра на външните работи, министъра на правосъдието, министъра на регионалното развитие и благоустройството, Върховния административен съд, главния прокурор, омбудсмана, Централната избирателна комисия, Фондация „Прозрачност без граници”, Гражданска инициатива за свободни и демократични избори, Национална асоциация „Българско сдружение за честни избори и граждански права”, Фондация „Младежка толерантност”, Института за социална интеграция, Института за развитие на публичната среда, Българския хелзинкски комитет.Преписи от искането и от определението да се изпратят на заинтересованите страни, като им се предоставя възможност в срок от 7 дни да представят писмени становища и доказателства по делото.Препис от определението да се изпрати и на вносителите на искането, които в същия срок могат да представят допълнителни съображения по делото. След получаване становищата на страните и представените доказателства Конституционният съд ще прецени необходимостта от изискване и допускане на други доказателства.

Председател: Димитър Токушев