Докладчик
Ванюшка Ангушева
Подател на искането
52-ма народни представители от 41-ото Народно събрание

Предмет на искането

обявяване противоконституционност на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, с който се създава 167; 4а от Преходните и заключителни разпоредби (обн. ДВ, бр. 100/2010 г.)

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 7

Прехвърлянето на средства от професионален фонд във фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване може да става само с волеизявлението на осигуреното лице, а не чрез законова императивна уредба. В случая на § 4а КСО се прехвърлят средства на определена група лица и пенсионноосигурителните дружества продължават да осъществяват дейността си по отношение на другите осигурени лица, но се надхвърлят границите на допустимото държавно регулиране. В нарушение на чл. 19, ал. 1 от Конституцията се накърнява резултатът (включително и доходността) от дейността на пенсионноосигурителните дружества по инвестиране на средствата за тези лица, като се елиминира много съществен механизъм на допълнителното задължително обществено осигуряване, а именно инвестиционната политика на дружеството и капитализирането на средствата по индивидуални партиди с прибавяне на доходността.