Вид на акта
особено мнение и становище по решение
Дата
31-05-2011 г.
Към дело

СТАНОВИЩЕ
по Решение № 7 от 2011 г. по к.д. 21 от 2010 г.
на съдия Емилия Друмева

Подкрепям принципно диспозитива на решението. Считам обаче, че водещият аргумент за обявяване на противоконституционност, който не е акцентиран в мотивите, се състои в нарушението на принципа за правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията) – с оспорения и обявен за противен на Конституцията § 4а от Кодекса за социалното осигуряване средства по индивидуалните партиди, налични към началото на 2011 г. на лица, родени в определен период и осигурени в професионален пенсионен фонд, т.е. по “стълба” на допълнителното осигуряване, се прехвърлят ex lege, без съгласието на тези лица, в “стълба” на държавното обществено осигуряване, където подлежат на различен правен режим. Така съображения в полза на социалната държава са взели връх и “са надвили” принципа на правовата държава. Съвременната конституционна държава обаче не допуска социалната държава да се развива за сметка и в ущърб на правовата държава, като я обезсмисля. Не го допуска и действащата българска Конституция, съдържаща “социална” и “правова” като равностойни характеристики на съвременната демократична държава (преамбюла).

Съдия: Емилия Друмева