Докладчик
Красимир Влахов
Подател на искането
Административен съд – гр. Пазарджик

Предмет на искането

установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс в частта „с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7"