Докладчик
Борислав Белазелков
Подател на искането
Министерски съвет на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 21 март 2024 г. за предприемане на действия във връзка с наличие на ликвидни проблеми и невъзможност Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да изпълнява законовите си задължения, обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 26 от 26 март 2024 г.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения: