Докладчик
Атанас Семов
Подател на искането
президент на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 1, т. 2, чл. 5а, чл. 56, чл. 5в, чл. 5г, чл. 5д, чл. 5е, чл. 5ж, чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 12, ал. 1 и на чл. 13 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (Обн., ДВ, бр. 8 от 25.01.2023 г., поел. изменение и допълнение бр. 86 от 13.10.2023 г.).

допълнително искане:
определение по допустимост:
определение, приключващо дело: