Докладчик
Филип Димитров
Подател на искането
Висш адвокатски съвет

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбата на §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за горите (обн. ДВ, бр. 19 от 2011 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 67 от 2023 г.).

допълнително искане:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 4

Отхвърля искането на Висшия адвокатски съвет за обявяване за противоконституционна разпоредбата на §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за горите (обн. ДВ, бр. 19 от 08.03.2011 г., посл. доп. бр. 106 от 22.12.2023 г.).