Докладчик
Мариана Карагьозова-Финкова
Подател на искането
Президент на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 1 - 5 от Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (обн., ДВ, бр. 67 от 4.08.2023 г.), а след влизането на закона в сила - на § 2 и 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения: