Докладчик
Константин Пенчев
Подател на искането
народни представители от 48-то Народно събрание

Предмет на искането - Установяване на противоконституционност на Решение на 48-то Народно събрание за освобождаване на председателя на Сметната палата, прието от Народното събрание на 20.01.2023 г., обнародвано в бр. № 8/2023 г. на Държавен вестник

определение:
становище на заинтересувана страна: