Докладчик
Константин Пенчев
Подател на искането
народни представители от 48-то Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Решение на 48-то Народно събрание за освобождаване на председателя на Сметната палата, прието от Народното събрание на 20.01.2023 г., обнародвано в бр. № 8/2023 г. на Държавен вестник

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 5

Обявява за противоконституционно Решението на Народното събрание за освобождаване на председателя на Сметната палата от 20.01.2023 г. (обн. ДВ, бр. 8 от 2023 г.).