Докладчик
Янаки Стоилов
Подател на искането
50 народни представители

Предмет на искането

обявяване на противоконституционност на Решение за оказване на военна и военно-техническа подкрепа на Украйна и укрепване на отбранителните способности на България, прието от Народното събрание на 03.11.2022 г., обн., ДВ, бр.89/2022 г., и на Решение за оказване на военна и военно-техническа подкрепа на Украйна, прието от Народното събрание на 09.12.2022 г., обн., ДВ, бр.99/2022 г.

особено мнение и становище по решение:
допълнително искане:
доказателства по дело:
определение, приключващо дело: