Докладчик
Красимир Влахов
Подател на искането
тричленен състав на Върховния административен съд

Предмет на искането

произнасяне по въпроса: налице ли е несъответствие на разпоредбата на чл. 47, т. 5, б. „б" от Закона за частната охранителна дейност с разпоредбите на чл. 16, чл. 17, ал. 1 и ал. 5, чл. 19, чл. 31 ал. 3 и ал. 4, чл. 48, ал. 1, чл. 57 ал. 2 от Конституцията на Република България.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:
особено мнение по решение:

Решение - 8

ОТХВЪРЛЯ искането на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност (обн. ДВ, бр. 10 от 30.01.2018 г.; посл. изм. ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г., бр. 69 от 04.08.2020 г.) в частта „в случаите на чл. 47, т. 5“ относно б. б“.