Вид на акта
Определение
Дата
22-06-2023 г.
Към дело

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

София,  22 юни  2023 г.

 

                                   Конституционният съд в състав:

 

                                   Председател: Павлина Панова

                                          Членове: Мариана Карагьозова-Финкова      Атанас Семов

                                                          Константин Пенчев                          Красимир Влахов

                                                          Филип Димитров                              Янаки Стоилов

                                                          Таня Райковска                                  Соня Янкулова

                                                          Надежда Джелепова                      

                

при участието на секретар-протоколиста Гергана Иванова разгледа в закрито заседание на 22 юни 2023 г. конституционно дело №21/2022 г., докладвано от съдия Красимир Влахов.

 

С определение от 17.01.2023 г. Конституционният съд е допуснал за разглеждане по същество искането на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 47, т. 5, б. „б“ от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД).

С разпореждане от 02.06.2023 г. съдията-докладчик е указал на вносителя да отстрани констатирана нередовност на искането чрез уточняване на приложимия закон, по отношение на който се иска установяване на противоконституционност на основание чл.149, ал.1, т.2 от Конституцията.

С уточнение от 09.06.2023 г. въз основа на определение от 08.06.2023 г. по адм.дело № 3356/ 2022 г. съставът на Седмо отделение на ВАС е заявил, че „противоконституционността на чл.47, т.5, б.“б“ ЗЧОД следва да бъде преценена в контекста на прилагането й по силата на препращащата норма на чл.49, ал.1, т.2 ЗЧОД“.

Конституционният съд намира, че с така направеното изявление на вносителя нередовността по чл.18, ал.3 ПОДКС е отстранена и съобразно това следва да се допусне уточнение в предмета на искането, допуснато за разглеждане по същество, като приема, че искането е за установяване на противоконституционност на чл.49, ал.1, т.2 ЗЧОД в частта „в случаите на чл.47, т.5“ относно б.“б“, при запазване на валидността на извършените по делото процесуални действия.

Предвид изложените съображения и на основание чл.22, ал.3 ПОДКС Конституционният съд

 

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

Допуска уточнение в предмета на искането, допуснато за разглеждане по същество с определение от 17.01.2023 г. по к.д.№ 21/2022 г., като приема, че искането е за установяване на противоконституционност на чл.49, ал.1, т.2 от Закона за частната охранителна дейност в частта „в случаите на чл.47, т.5“ относно б.“б“, при запазване на валидността на извършените по делото процесуални действия.

Препис от определението да се изпрати за сведение на вносителя на искането.

 

Председател: Павлина Панова