Докладчик
Филип Димитров
Подател на искането
Главен прокурор на Република България

Предмет на искането

Искане за обявяване на разпоредбата на чл. 240а, ал. 7 от Наказателния кодекс в частта „ и когато не е собственост на дееца" за противоконституционна, поради противоречие с чл. 4, ал. 1; чл. 17, ал. 1 и ал. 3; чл. 56 и чл. 122, ал. 1 от Конституцията на Република България.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 1

Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 240а, ал. 7 от Наказателния кодекс (обн. ДВ, бр. 26 от 02.04.1968 г., посл. изм. доп. бр. 53 от 08.07.2022 г.) в частта „и когато не е собственост на дееца“.