Вид на акта
Определение
Дата
18-10-2022 г.
Към дело
17/2022

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

София, 18 октомври 2022 г.

 

 

 

Конституционният съд в състав: председател – Павлина Панова, членове: Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда Джелепова, Атанас Семов, Красимир Влахов, Янаки Стоилов, Соня Янкулова при участието на секретар-протоколиста Милена Петрова разгледа в закрито заседание на 18 октомври 2022 г. конституционно дело № 17/2022 г., докладвано от съдията Филип Димитров. 

 

Конституционният съд е сезиран от главния прокурор на Република България на основание чл.150, ал.1 от Конституцията. Делото е образувано на 23.09.2022 г. Производството е по чл.149, ал.1, т.2 от Конституцията. Иска се установяване противоконституционност на разпоредбата на чл.240а, ал.7 от Наказателния кодекс (НК), (обн. ДВ, бр.26/02.04.1968 г., … посл. изм. доп. бр. 53/08.07.2022 г.) в частта „и когато не е собственост на дееца“.

Твърди се, че тази разпоредба противоречи на чл.4, ал.1; чл.17, ал.1 и 3; чл.56 и чл.122, ал.1 от Конституцията.

Искането е направено в съответствие с чл.150, ал.1 от Конституцията - попада в компетентността на главния прокурор и произнасянето по него е в правомощията на Конституционния съд.

По предмета на делото не е постановявано решение или определение за недопустимост.

С оглед на горното искането следва да се разгледа по същество.

На основание чл.20а, ал.1 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд (ПОДКС) съдът намира, че следва да бъдат конституирани като заинтересовани страни: Народното събрание, Министерският съвет, министърът на правосъдието, Върховният касационен съд, Върховният административен съд, омбудсманът и Висшият адвокатски съвет.

На основание чл.20а, ал.2 от ПОДКС съдът намира, че следва да бъдат поканени да дадат писмени становища по делото Съюзът на юристите в България, Съюзът на съдиите в България, Българската съдийска  асоциация, Асоциацията на прокурорите в България, Камарата на следователите в България, Националното сдружение „Случаен превоз“, Конфедерацията на автобусните превозвачи и Националното сдружение на българските спедитори.

По изложените съображения и на основание чл.149, ал.1, т.2 от Конституцията Конституционният съд

О П Р Е Д Е Л И:

1. Допуска за разглеждане по същество искането на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл.240а, ал.7 от Наказателния кодекс (НК), (обн. ДВ, бр.26/02.04.1968 г., … посл. изм. доп. бр. 53/08.07.2022 г.) в частта „и когато не е собственост на дееца“.

2. Конституира като заинтересовани страни: Народното събрание, Министерския съвет, министъра на правосъдието, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, омбудсмана и Висшия адвокатски съвет.

Отправя покана до Съюза на юристите в България, Съюза на съдиите в България, Българската съдийска  асоциация, Асоциацията на прокурорите в България, Камарата на следователите в България, Националното сдружение „Случаен превоз“, Конфедерацията на автобусните превозвачи и Националното сдружение на българските спедитори да дадат писмени становища по делото.

Препис от искането и от определението да се изпратят на заинтересованите страни с указание, че могат да представят писмени становища в едномесечен срок и на поканените да дадат в същия срок писмени становища.

Препис от определението да се изпрати на вносителя на искането с указание, че може да представи допълнителни съображения в едномесечен срок.

 

 

Председател:

                                                             Павлина Панова