Докладчик
Константин Пенчев
Подател на искането
Министерски съвет

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 22 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 5.07.2022 г.)

определение, приключващо дело: