Вид на акта
Определение
Дата
18-10-2022 г.
Към дело

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 7

 

София, 18 октомври 2022 г.

(Обн., ДВ, бр. 85 от 25.10.2022 г.)

 

Конституционният съд в състав: председател – Павлина Панова, членове: Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда Джелепова, Атанас Семов, Красимир Влахов, Янаки Стоилов, Соня Янкулова при участието на секретар-протоколиста Милена Петрова разгледа в закрито заседание на 18 октомври 2022 г. конституционно дело № 16/2022 г., докладвано от съдията Константин Пенчев. 

 

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България във фазата по допустимост на искането по реда на чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционен съд.

Делото е образувано на 15.07.2022 г. по искане на Министерския съвет за установяване на противоконституционност на § 22 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗИДЗДБ на Република България за 2022 г., обн. ДВ, бр. 52 от 5.07.2022 г.) поради противоречие с разпоредбите на чл. 4, ал. 1, чл. 8 и чл. 105, ал. 2 от Конституцията.

Оспорената разпоредба има следното съдържание: „Промени в устройствените правилници на първостепенните разпоредители с бюджет могат да се правят след 31 август 2022 г.“

Разпоредбата на § 22 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗДБ на Република България за 2022 г. е със срок на действие до 31 август 2022 г. С изтичането на този срок оспорената норма вече не е действащо право, поради което отпада предметът на настоящото дело.

С оглед горното и в съответствие с разпоредбите на чл. 19 от Закона за Конституционен съд и чл. 22, ал. 3 и чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд, искането на Министерския съвет за установяване на противоконституционност на § 22 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗДБ на Република България за 2022 г. (обн. ДВ, бр. 52 от 5.07.2022 г.) следва да бъде отклонено, а производството по конституционно дело № 16/2022 г. – прекратено.

По изложените съображения Конституционният съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТКЛОНЯВА искането на Министерския съвет за установяване на противоконституционност на § 22 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (обн. ДВ, бр. 52 от 5.07.2022 г.).

ПРЕКРАТЯВА производството по конституционно дело № 16/2022 г.

ВРЪЩА искането на вносителя заедно с препис от определението.

 

 

Председател:

                                                                        Павлина Панова