Вид на акта
особено мнение по друго определение
Дата
29-04-2021 г.
Към дело

 

ОСОБЕНО  МНЕНИЕ

на съдията Филип Димитров по к.д. № 6/2021 г.

 

 

 

Не съм съгласен с определението по конституционно дело № 6/2021 г., с изводите на мнозинството, за недопустимост на втория и третия въпрос, поставeни от ВКС по следните съображения:

1.Върховният касационен съд, упражнявайки правото си да иска задължително тълкуване на Конституцията, не е ограничен в рамките на казуса, който е послужил като повод за това искане. Негово право е да прецени дали този казус докосва и други въпроси, по които е налице противоречие в становищата и/или практиката. Дори когато формулировките са некоректни или тенденциозни Конституционният съд може да изтъкне това в мотивите си по същество и коректно да даде тълкуването си на конституционните текстове.

2.Действително Върховният касационен съд е формулирал въпросите далеч от повдигнатия пред него казус (какви са достатъчните основания за да се приеме, че едно лице е променило своя пол), но отговаряйки на общо формулираните му въпроси е възможно именно чрез тълкуване по същество да се изясни необходимостта съдът да изпълни конституционните си правомощия на преценка (която би могла да варира според неповторимата индивидуалност на случаите) и да поеме отговорността, която въпросите му създават впечатление, че се опитва да избегне. Очевидно при наличната вече практика на българските съдилища за промяна на пола, повечето конкретни измерения на темата на самия казус-повод са по-скоро въпрос на обобщение и унифициране на практиката отколкото на конституционно тълкуване, но ако точно по това възникват противоречия, тъкмо него би могъл да изясни Конституционният съд със задължителното си тълкуване.

3.Допускането за тълкуване само по първия въпрос обезсмисля самата процедура, защото в това тълкуване Конституционният текст не може да направи друго освен да приповтори очевидното, а именно двата конституционни текста (чл.46, ал.1 и чл.47, ал.2), по които до този момент (извън de lege ferenda публицистични изяви) няма никакви противоречия в тълкуването или приложението.

                 

                                       

                                                          Съдия:

                                                                       Филип Димитров