Докладчик
Анастас Анастасов
Подател на искането
президент на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на приетото на 2.10.2020 г. Решение на Народното събрание за създаване на Временна комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България (обн., ДВ, бр. 86/6.10.2020 г.) като противоречащо на чл. 4, ал. 1, чл. 79, ал. 3, чл. 158, т. 1, чл. 159, ал. 1 и чл. 161 от Конституцията на Република България.

становище на заинтересувана страна:
определение, приключващо дело:
определение по допустимост: