Вид на акта
Определение
Дата
12-01-2020 г.
Към дело

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 3

 

София, 1 декември 2020 г.

(обн., ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г. )

 

 

 

Конституционният съд в състав: председател - Борис Велчев, членове: Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов, Красимир Влахов при участието на секретар-протоколиста Гергана Иванова разгледа в закрито заседание на 1 декември 2020 г. конституционно дело № 12/2020 г., докладвано от съдията Анастас Анастасов.

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България (Конституцията).

Делото е образувано на 13.10.2020 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание за създаване на Временна комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България от 2.10.2020 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 6.10.2020 г.).

С определение от 20 октомври 2020 г. Конституционният съд е допуснал разглеждането на делото по същество.

Поканените на основание чл. 20а, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд (ПОДКС) неправителствени организации Съюз на юристите в България и Институт за модерна политика са предложили становище по делото.

Писмено правно мнение, покана за каквото е отправена до изтъкнати специалисти по предмета на делото по чл. 20а, ал. 3 ПОДКС, е дадено от проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р Снежана Начева, проф. д-р Янаки Стоилов, доц. д-р Атанас Славов, доц. д-р Наталия Киселова и доц. д-р Христо Паунов.

Постъпилите по делото писмени становища и правни мнения са в подкрепа на искането, като са посочени различни основания за несъответствие на оспореното решение с Конституцията.

На 25.11.2020 г. 44-тото Народно събрание, след проведено гласуване, отхвърля внесения на 02.09.2020 г. проект на Решение за произвеждане на избори за Велико Народно събрание за приемане на нова Конституция на Република България. На 27.11.2020 г. Народното събрание приема Решение за отмяна на Решението за създаване на Временна комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България, прието на 2 октомври 2020 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 1.12.2020 г.).

Конституционният съд намира, че отмяната на оспореното решение - предмет на конституционното дело, води до отпадане на предмета, както и на правния интерес от разглеждането на искането по същество. Поради това и съгласно разпоредбите на чл. 19 от Закона за Конституционен съд и на чл. 25, ал. 2 и чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд искането на президента следва да бъде отклонено, а производството по делото - прекратено.

По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България и чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд Конституционният съд на Република България

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Отклонява искането на президента на Република България за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание за създаване на Временна комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България от 2.10.2020 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 6.10.2020 г.).

Прекратява производството по конституционно дело № 12/2020 г.

Връща искането на вносителя.

 

Председател:

Борис Велчев