Докладчик
Борис Велчев
Подател на искането
Пленумът на Върховния касационен съд

Предмет на искането

установяване на противоконституционност на §4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт за изменение на разпоредбата на чл. 28 от ЗСВ в частта й, предвиждаща при изтичане на мандата на член на Висшия съдебен съвет или при предсрочното му прекратяване последният да се възстановява… „или с една степен по-висока от заеманата преди избора длъжност в органите на съдебната власт“.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
определение, приключващо дело: