Вид на акта
Определение
Дата
15-10-2020 г.
Към дело

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   № 2

 

София, 15 октомври 2020 г.

(Обн., ДВ, бр. 91 от 23 октомври 2020 г.)

 

 

 

Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов, Красимир Влахов, при участието на секретар-протоколиста Милена Петрова разгледа в закрито заседание на 15 октомври 2020 г. конституционно дело № 10/2020 г., докладвано от съдия Борис Велчев.

 

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България (Конституцията).

 

Делото е образувано на 27.05.2020 г. по искане на пленума на Върховния касационен съд (ВКС) за установяване на противоконституционност на § 4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (обн. - ДВ, бр. 11 от 07.02.2020 г.) (ЗИДЗСВ) в частта „или с една степен по-висока от заеманата преди избора длъжност в органите на съдебната власт“ поради противоречие с чл. 117, ал. 2 , чл. 4, ал. 1, чл. 5, ал. 1, чл. 6, ал. 2 и чл. 8 от Конституцията.

 

С определение от 9 юни 2020 г. по к. д. № 10/2020 г. Конституционният съд е допуснал искането на пленума на ВКС с уточнението, че оспореният § 4 ЗИДЗСВ е влязъл в законна сила и се е инкорпорирал в действащия закон, поради което същият не е годен предмет на контрол за конституционност и е допуснал до разглеждане по същество съответната действаща законова разпоредба – чл. 28, ал. 1 от Закона за съдебната власт (обн. – ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., посл. изм. и доп. – ДВ. бр. 11 от 7 Февруари 2020 г.) (ЗСВ) в частта „или с една степен по-висока от заеманата преди избора длъжност в органите на съдебната власт“.

 

На 3 септември 2020 г. от 44-то Народно събрание е приет Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, повторно приет на 30 септември 2020 г. (обн., ДВ бр. 86 от 06.10.2020 г.). С § 1 от същия е изменена разпоредбата на чл. 28, ал. 1 ЗСВ.

 

Както се е произнасял при подобни случаи при изменение и допълнение на закон (Решение № 9/2018 г. на по к. д. № 5/2017 г.; Решение № 14/2018 г. по к. д. № 12 /2017 г.; Определение № 2/2018 г. по к. д. № 5/2018 г., Определение № 1/2019 г. по к. д. № 1/2019 г., Определение № 2/2019 г. по к. д. № 11/2018 г. и др.), Конституционният съд следва да отклони искането на пленума на ВКС като недопустимо и да прекрати производството по делото. След изменението разпоредбата на чл. 28, ал. 1 ЗСВ има ново съдържание и смисъл, като така се внася нов предмет на делото, какъвто не е поискан от вносителя и с какъвто не е сезиран Конституционният съд. Разглеждането на така изменената разпоредба означава съдът да се самосезира, което е недопустимо.

 

С оглед горното и в съответствие с разпоредбите на чл. 19 от Закона за Конституционен съд и чл. 25, ал. 2, и чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд, искането на пленума на ВКС за обявяване на противоконституционност чл. 28, ал. 1 ЗСВ (обн. – ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., изм. и доп. – ДВ. бр. 11 от 7 Февруари 2020 г.) в частта „или с една степен по-висока от заеманата преди избора длъжност в органите на съдебната власт“ следва да бъде отклонено, а производството по конституционно дело № 10/2020 г.  – прекратено.

 

По изложените съображения Конституционният съд

 

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

 

         Отклонява искането на пленума на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 28, ал. 1 от Закона за съдебната власт (обн. – ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., изм. и доп. – ДВ. бр. 11 от 7 Февруари 2020 г.) в частта „или с една степен по-висока от заеманата преди избора длъжност в органите на съдебната власт“.

 

         Прекратява производството по конституционно дело № 10/2020 г.

 

Връща искането на вносителя.

 

 

 

 

 

 

 

Председател: Борис Велчев