Докладчик
Надежда Джелепова
Подател на искането
63 народни представители

Предмет на искането

установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр.77 от 17.09.1991г., в сила от 17.09.1991 г., последно изм., бр.79 от 8.10.2019г.).

определение по допустимост: