Вид на акта
определение по допустимост
Дата
28-05-2020 г.
Към дело
6/2020

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

София, 28 май 2020 г.

 

 

Конституционният съд в състав: председател - Борис Велчев, членове: Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова–Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов и Красимир Влахов при участието на секретар-протоколиста Полина Пешева разгледа в закрито заседание на 28 май 2020 г. конституционно дело №  6/ 2020 г., докладвано от съдията Надежда Джелепова.

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България (Конституцията) и е във фазата на произнасяне по допустимост на искането по реда на чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционен съд (ЗКС)

Съдът е сезиран на 07.05.2020 г. с искане от 63-ма народни представители от 44-тото Народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр.77 от 17.09.1991 г., последно изм., бр. 79 от 8.10.2019 г.).

В искането са изложени доводи, че оспорената разпоредба противоречи на чл. 56, изречение първо, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Конституцията.

Съдът намира, че искането е допустимо и следва да бъде разгледано по същество. Отправено е от легитимен субект на инициатива по чл. 150, ал. 1 от Конституцията. Искането е мотивирано, изготвено е в писмена форма и е предявено след обнародване на оспорените разпоредби (чл. 17, ал. 1 и 2 ЗКС). Конституционният съд не се е произнасял с решение или определение за недопустимост на така направеното искане, поради което  не е налице отрицателната предпоставка по чл. 21, ал. 6 ЗКС. Установяването на противоконституционност на законови разпоредби е правомощие на Конституционния съд по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Основния закон.

С оглед предмета на делото съдът приема, че като заинтересувани институции на основание чл. 20а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Конституционния съд (ПОДКС) следва да конституира Народното събрание, президента, Министерския съвет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, главния прокурор, омбудсмана, Висшия адвокатски съвет, Централната избирателна комисия и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Съдът намира, че на основание чл. 20а, ал. 2 ПОДКС следва да бъде отправена покана да предложат становища по предмета на делото следните неправителствени, съсловни, синдикални и други организации: Асоциация на българските административни съдии, Съюз на съдиите в България, Българска съдийска асоциация, Национално сдружение на общините в Република България, Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“, Сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ и Сдружение Асоциация „Прозрачност без граници“.

На основание чл. 20а, ал. 3 ПОДКС съдът преценява, че следва да бъде отправена покана да дадат писмено правно мнение по предмета на делото следните изтъкнати специалисти от науката и практиката: проф. д.ю.н. Васил Мръчков, проф. д.ю.н. Цветан Сивков, проф. д-р Даниел Вълчев, проф. д-р Димитър Костов, проф. д-р Дончо Хрусанов, проф. д-р Емилия Друмева, проф. д-р Емилия Панайотова, проф. д-р Красимира Средкова, проф. д-р Огнян Герджиков, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р Снежана Начева, проф. д-р Христина Балабанова, проф. д-р Янаки Стоилов и доц. д-р Таня Бузева.

С определение от 28.05.2020 г. по к.д. № 5/2020 г. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5  от  Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр.77 от 17.09.1991 г., последно изм., бр. 79 от 8.10.2019 г.)

Конституционният съд констатира, че е налице идентичност между предмета на настоящето дело и предмета на к.д. № 5/2020 г. относно установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното управление и местната администрация. (обн., ДВ, бр.77 от 17.09.1991г., последно изм., бр.79 от 8.10.2019 г.).

Сходни са и изложените от вносителите на двете искания основания и съображения за противоконституционност на оспорената разпоредба. Съдът намира, че предметът на к.д. № 6/2020 г. попада изцяло в предметния обхват на к.д. № 5/2020 г.

Поради това настоящето дело следва да бъде присъединено за съвместно разглеждане и решаване към образуваното преди него к. д. № 5/2020 г.

По изложените съображения и на основание чл. 19, ал. 1 ЗКС, Конституционният съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Допуска за разглеждане по същество искането на 63-ма народни представители от 44-тото Народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното управление и местната администрация (обн., ДВ, бр.77 от 17.09.1991 г., последно изм., бр. 79 от 8.10.2019г.).

Конституира като заинтересувани институции по делото Народното събрание, президента, Министерския съвет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, главния прокурор, омбудсмана, Висшия адвокатски съвет, Централната избирателна комисия и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на които да се изпратят преписи от искането и от определението, като им се дава възможност в 30-дневен срок да представят писмени становища по предмета на делото.

Отправя покана до Асоциацията на българските административни съдии, Съюза на съдиите в България, Българската съдийска асоциация, Националното сдружение на общините в Република България, Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“, Сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ и Сдружение Асоциация „Прозрачност без граници“, на които да се изпратят преписи от искането и от определението, в 30-дневен срок да предложат становища по предмета на делото.

Отправя покана до проф. д.ю.н. Васил Мръчков, проф. д.ю.н. Цветан Сивков, проф. д-р Даниел Вълчев, проф. д-р Димитър Костов, проф. д-р Дончо Хрусанов, проф. д-р Емилия Друмева, проф. д-р Емилия Панайотова, проф. д-р Красимира Средкова, проф. д-р Огнян Герджиков, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р Снежана Начева, проф. д-р Христина Балабанова, проф. д-р Янаки Стоилов и доц. д-р Таня Бузева, на които да се изпратят преписи от искането и от определението, в 30-дневен срок да дадат писмено мнение по предмета на делото.

Препис от определението да се изпрати на вносителя на искането, който в 30-дневен срок може да представи допълнителни съображения.

Присъединява к.д. № 6/2020 г. към конституционно дело № 5/2020 г. за съвместно разглеждане и решаване.

 

 

 

                  Председател:

                Борис Велчев