Докладчик
Атанас Семов
Подател на искането
Омбудсманът на Република България

Предмет на искането

Искане от омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 10а, чл. 17а, ал. 2 и чл. 24в от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн. – ДВ., брой 56 от 16.07.2019 г.).

определение по допустимост:
особено мнение по определение за допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по решение:

Решение - 6

     Отхвърля искането на омбудсмана на Република България за обявяване за противоконституционни на чл. 10а и чл. 17а, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; посл. изм. ДВ бр. 21 от 13. 3. 2020 г.) и § 9 от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн. ДВ, бр. 56 от 16. 7. 2019 г.).