Вид на акта
особено мнение по решение
Дата
01-01-1970 г.
Към дело

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

на съдията ГЕОРГИ АНГЕЛОВ

по к. д. № 10/2019 г.

 

         1. Съгласно чл. 22, ал. 3 от Конституцията, режимът на земята се определя със закон.

         „Режим“ е употребен като правно понятие. Той означава система от правни норми, регулиращи кръга от обществени отношения, очертан според  определен критерий. Критерият тук е земята като предмет на отношения между хората. Конституцията изисква тези отношения да бъдат правно регулирани със закон. Правните норми, които ги регулират, са правила за човешко поведение, които се състоят от хипотеза, диспозиция и санкция.

         2. „Условията“ за определяне на местата, в които могат да се обособяват места за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани по оспорената разпоредба на чл. 10а, ал. 3 ЗУЧК, представляват хипотезите на правните норми, в които това може да се случва. „Правилата“ за устройването и ползването, както и за престоя в тези места, са самите правила за поведение, т. е. правни норми в тяхната цялост.

         3. И едните, и другите, следователно, са част от режима на земята. По силата на чл. 22, ал. 3 от Конституцията те биха могли да бъдат регулирани само със закон. Разпоредбата на чл. 10а, ал. 3 ЗУЧК, според която се определят с подзаконови нормативни актове, противоречи на конституционния текст. Тя е противоконституционна в частта си относно думите „условията и“ и „правилата и“.

 

 

                                                                  СЪДИЯ:

                                                                             (Г. АНГЕЛОВ)