Докладчик
Гроздан Илиев
Подател на искането
Омбудсманът на Република България

Предмет на искането

установяване на противоконституционност на чл. 14, ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (Обн. ДВ, бр. 18 от 25 февруари 2005г., посл. доп. ДВ бр. 77 от 18 септември 2018 г. в сила от 01.01.2019 г.).

определение по допустимост:
особено мнение по определение за допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по решение:

Решение - 5

     Отхвърля искането на омбудсмана на Република България за обявяване противоконституционност на чл. 14, ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (обн., ДВ, бр.18 от 25.02. 2005г., последно изменение и допълнение ДВ, бр.77 от 18.09.2018 г.).