Докладчик
Гроздан Илиев
Подател на искането
шестдесет и един народни представители

Предмет на искането

искане на шестдесет и един народни представители по чл.149, ал. 1, т. 2 за установяване на противоконституционност на чл.51, ал. 2 от Закона за публичните финанси в частта му „или на акт на Министерския съвет“ и по чл.149, ал. 1, т. 4 за установяване на несъответствие на чл.51, ал. 2 от Закона за публичните финанси в частта му „или на акт на Министерския съвет“ с международните договори, по които Република България е страна.

определение, приключващо дело:
След образуване на делото със Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, приет от 44-то Народно събрание на 01 ноември 2017 г., (обн. ДВ, бр. 91 от 14 ноември 2017 г.), чл. 51, ал. 2 ЗПФ в оспорената част, според която „бюджетните взаимоотношения по ал.1, (т.е. между общинските бюджети и държавния бюджет) може да се променят с акт на Министерския съвет“, е отменен. Законът е влязъл в сила в тридневния срок определен с чл. 5, ал. 5 от Конституцията. Следователно понастоящем липсва предметът на делото, по който КС е задължен да се произнесе с решение по същество. Тъй като разпоредбата в отменената част вече не се прилага, правен интерес от обявяването ѝ за противоконституционна също не е налице. Такова е положението и с твърдението за несъответствие на оспорената, но вече отменена разпоредба с международен договор, по който България е страна -Европейска харта за местното самоуправление, което също е лишено от основание – предмет и правен интерес.