Докладчик
Кети Маркова
Подател на искането
омбудсмана на Република България

Предмет на искането

Искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда в частта „в размер на 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата“

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 1

При проведеното гласуване, не се постигна изискуемото по чл. 151, ал. 1 от Конституцията и чл. 15, ал. 2 от Закона за Конституционен съд мнозинство от гласовете на повече от половината съдии от състава на съда /най- малко 7 гласа/, поради което искането беше отхвърлено.