Вид на акта
Определение
Дата
27-06-2017 г.
Към дело

                                                                          

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

София, 27 юни  2017 г.

  

                                      

Конституционният съд в състав: Борис Велчев –председател, членове: Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска при участието на секретар-протоколиста Росица Симова  разгледа в закрито заседание на   27 юни  2017 г. конституционно дело №  3/2017 г., докладвано от съдията Кети Маркова.

 

            Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България.

 

            Делото е образувано по искане на омбудсмана на Република България, който упражнявайки правомощията си по чл. 150, ал. 3 от Конституцията, е сезирал Конституционния съд за установяване на противоконституционност на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), (обн. ДВ, бр. 26 от 1986г. и ДВ, бр. 27 от 1986г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 105 от 2016г.), в частта „в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната“ .

 

            В искането се поддържа, че в оспорената си част разпоредбата е в противоречие с чл. 16, чл. 48, ал. 1 и 5, както и с принципите на правовата и на социалната държава, прогласени с Преамбюла и чл. 4, ал. 1 от Конституцията. Изтъква се, че с атакуваното законодателно разрешение се подменя действащата конституционна уредба, според която заплащането на работниците и служителите следва да е съответстващо на извършената работа, при условия и по ред, определени със закон. Вместо това се допуска изплащането на един различен, намален размер на трудовото възнаграждение, установен с нормата на чл. 245, ал. 1 КТ, а именно 60 на сто от брутното, но не по- малко от минималната работна заплата, установена за страната.

 

Производството е във фазата по допустимостта на искането.

 

            Искането е допустимо.

 

            Негов вносител е държавен орган, който по силата на чл. 150, ал. 3 от Конституцията е компетентен да сезира Конституционния съд, като инициира производство за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите- в случая относно правото им на труд, като работници и служители.

 

            Искането отговаря на изискванията на чл. 17, ал. 1 и чл. 18 от Закона за конституционен съд (ЗКС) и чл. 18 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд (ПОДКС), по отношение на неговата форма, реквизити, съдържание и предмет.

 

            Конституционният съд не се е произнасял по поставения с искането конкретен въпрос, решаването по същество на който е в неговите правомощия, съгласно чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията.

 

            При тези данни Конституционният съд намира, че следва да допусне разглеждането му по същество.

 

            С оглед предмета на настоящото конституционно дело, на основание чл. 20а, ал. 1 ПОДКС, като заинтересувани институции в производството следва да бъдат конституирани: Народното събрание, Върховният касационен съд, Върховният административен съд, Министерският съвет, министърът на правосъдието, министърът на финансите, министърът на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта, Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“, Висшият адвокатски съвет.

 

На основание чл. 20а, ал. 2 ПОДКС Конституционният съд прие, че като заинтересувани от предмета на спора следва да покани да предложат становище по делото: Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерацията на труда „Подкрепа“, Съюзът на синдикатите в Обединение „Промяна“, Съюзът на юристите в България, Български адвокати за правата на човека, Българският хелзинкски комитет, Асоциацията по европейска интеграция и права на човека, Институтът за модерна политика, Българската търговско- промишлена палата, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България.

 

На основание чл. 20а, ал. 3 ПОДКС, да дадат правно мнение по предмета на делото, следва да бъдат поканени: Проф. д-р Красимира Средкова, проф. д-р Емил Мингов, проф. д-р Атанас Василев, доц. д-р Нина Гевренова, доц. д-р Илиян Шотлеков и Иван Нейков.

 

            Воден от изложените  съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията и чл. 19, ал. 1 ЗКС, Конституционният съд на Република България

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

 

            ДОПУСКА за разглеждане по същество искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда, (обн. ДВ, бр. 26 от 1986г. и ДВ, бр. 27 от 1986г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 105 от 2016г.), в частта „ в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по- малко от минималната работна заплата за страната“ .

 

 

 

            КОНСТИТУИРА като заинтересувани институции: Народното събрание, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Министерския съвет, министъра на правосъдието, министъра на финансите, министъра на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта, Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“, Висшия адвокатски съвет.

 

 

 

            Преписи от искането и определението да се изпратят на заинтересуваните институции, които да бъдат уведомени, че в 30- дневен срок от получаването им, следва да представят писмени становища.

 

           

 

ОТПРАВЯ ПОКАНА до: Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерацията на труда „Подкрепа“, Съюза на синдикатите в Обединение „Промяна“, Съюза на юристите в България, Български адвокати за правата на човека, Българския хелзинкски комитет, Асоциацията по европейска интеграция и права на човека, Института за модерна политика, Българската търговско- промишлена палата, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България, на които да се изпратят преписи от искането и определението, с указание, че в 30- дневен срок от получаването им могат да представят писмени становища по делото.

 

 

 

ОТПРАВЯ ПОКАНА до: Проф. д-р Красимира Средкова, проф. д-р Емил Мингов, проф. д-р Атанас Василев, доц. д-р Нина Гевренова, доц. д-р Илиян Шотлеков и Иван Нейков, на които да се изпратят преписи от искането и определението, с указание, че в 30- дневен срок от получаването им могат да представят писмени правни мнения.

 

Препис от определението да се изпрати и на вносителя, с възможност в същия срок да представи доказателства и изложи допълнителни съображения в подкрепа на искането си.

 

Определението е подписано с едно особено мнение на съдията Гроздан Илиев.

 

 

 

 

 

Председател: Борис Велчев