Вид на акта
Определение
Дата
19-01-2017 г.
Към дело

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

София, 19 януари 2017 г.

 

Конституционният съд в състав: Борис Велчев (председател), членове: Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Гроздан Илиев, Марияна Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, при участието на секретар-протоколиста Росица Симова,  разгледа в закрито заседание на 19 януари  2017 г. конституционно дело № 15/2016 г., докладвано от съдията Таня Райковска. 

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 1  от Конституцията на Република България във фазата по допустимост на искането по реда на чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционен съд /ЗКС/.

Делото е образувано на 10.11.2016 г. по искане на главния прокурор на Република България за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 84, т. 16, изречение второ от Конституцията на Република България по въпроса за обхвата на израза “други доклади на главния прокурор за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика“, и включва ли се в него доклад по конкретно наказателно производство.

         Твърди се, че е налице потребност от тълкуване, за да се избегне противоречиво прилагане на посочената конституционна разпоредба и да се предотврати настъпването на неблагоприятни за националната правна система последици.

          Според вносителя, съдържанието на чл. 84, т. 16, изречение второ от Конституцията се разбира нееднозначно, като се очертават две противоположни тезипървата, че докладите на главния прокурор по своята същност представляват обобщена аналитична информация за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика и вторатаче Народното събрание е в правото си да изслушва и приема доклади на главния прокурор във връзка с предмета и развоя на конкретно наказателно производство.

Според главния прокурор, докладите по чл. 84, т. 16, изречение второ от Конституцията биха могли да съдържат обобщени данни за дейността на прокуратурата, вкл. анализи и констатации за тенденции и процеси, но не би следвало Народното събрание да очаква от главния прокурор доклад за предприетото и установеното от прокуратурата по конкретно наказателно производство, както и прогноза за бъдещия му край.

  Конституционният съд, за да се произнесе по допустимостта на искането, съобрази следното:

           Искането е направено от  оправомощен  орган по чл. 150, ал. 1 от Конституцията.   

           Искането за задължително тълкуване  има изискуемите се от чл. 17, ал. 1 и 2 от ЗКС и чл. 18, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд /ПОДКС/ форма и реквизити. Съдът до сега не е давал задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 84, т. 16, изречение второ от Конституцията по поставения въпрос. В искането е посочена конституционната разпоредба, за чието тълкуване се настоява, очертан е кръгът от въпроси, по които се иска да бъде дадено тълкуване от страна на Конституционния съд, отбелязани са различните становища и са изтъкнати обстоятелствата, от които произтича нуждата от тълкуване. Обоснована е необходимостта от исканото тълкуване, вкл. и чрез посочване на внесен от народни представители в деловодството на Народното събрание /вх. № 654-02.61 от 09.06.2016 г./ Проект на решение за отправяне на покана към главния прокурор за представяне на доклад за дейността на Прокуратурата по индивидуално определено висящо досъдебно производство. Вносителят е изтъкнал  разбиранията, на които основава  искането си  за задължително тълкуване и е установил правния си интерес.

При тези данни, Конституционният съд намира, че искането следва  да бъде допуснато за разглеждането по същество.

С оглед на предмета на направеното искане, като заинтересовани институции следва да  се  конституират: Народното събрание, Министерският съвет, министърът на правосъдието, Върховният  касационен съд, Върховният административен съд, Висшият съдебен съвет, Висшият адвокатски съвет.

Възможност да представят становище по направеното искане  следва де се предостави на съответните съсловни организации: Съюз на съдиите в България, Асоциация на българските административни съдии, Българска съдийска асоциация, Асоциация на прокурорите в България и Камарата на следователите в България, както и на Съюза на юристите в България, Българска асоциация по криминология.

На основание чл. 20а, ал. 3 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд /последно изм. ДВ, бр. 14 от  19.02.2016 г./, Конституционният съд прецени и намира, че следва да покани  проф. д-р Катя Михайлова, проф. д-р Маргарита Чинова, проф. д-р Никола Манев и проф. д-р Пенчо Пенев да дадат писмено правно мнение по предмета на делото.

По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията и чл. 19, ал. 1 ЗКС, Конституционният съд на Република България  

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Допуска за разглеждане по същество искането на главния прокурор  на Република България за даване на задължително тълкуване на  чл. 84, т. 16, изречение второ от Конституцията по въпроса за обхвата на израза “други доклади на главния прокурор за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика“ и включва ли се в него доклад по конкретно наказателно производство.

Конституира като заинтересовани институции: Народното събрание, Министерския съвет, министъра на правосъдието, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет.

Препис от  искането и настоящото определение да се изпратят на заинтересованите страни с указание в 30-дневен срок от уведомяването  да представят писмени становища.

Предлага на Съюза на съдиите в България, Асоциацията на  българските административни съдии, Българската съдийска асоциация, Асоциацията на прокурорите в България, Камарата на следователите  в България, Съюза на юристите в България, Българска асоциация по криминология да представят  в същия тридесетдневен срок писмени становища по направеното искане, като за целта им бъдат изпратени преписи  от искането и от настоящото определение.

Отправя покана до проф. д-р Катя Михайлова, проф. д-р Маргарита Чинова, проф. д-р Никола Манев и проф. д-р Пенчо Пенев да дадат писмено  правно мнение  по предмета на делото в указания по-горе срок като им се изпратят преписи от направеното искане и постановеното от Конституционния съд определение.

 

Препис от определението да се изпрати  и на вносителя, който в същия срок може да представи допълнителни съображения по внесеното от него искане.

 

 

                                                                                                                               Председател: Борис Велчев