Докладчик
Борис Велчев
Подател на искането
тричленен състав на Върховния административен съд

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 230, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт.

особено мнение и становище по решение:
определение по допустимост:
определение, приключващо дело:
В резултат от присъединяване на част от искането по к.д. № 6 от 2016 г., предмет на к.д. № 4 е чл. 230 ЗСВ в неговата цялост. В бр. 62 на Държавен вестник от 2016 г. е обнародван ЗИДЗСВ, в Пар. 127 на който разпоредбата на чл. 230 ЗСВ е променена. От четирите алинеи, съставляващи чл. 230 ЗСВ, изцяло непроменена е единствено ал. 4. Промяната в оспорените разпоредби на чл. 230, ал. 1-3 ЗСВ изисква производството по к.д. № 4 от 2016 г. по отношение на тях да бъде прекратено. Този извод се отнася и до разпоредбата на чл. 230, ал. 4 ЗСВ. В искането по к.д. № 6 тя изрично е оспорена не самостоятелно, а „във връзка с чл. 230, ал. 1 и ал. 2 ЗСВ“. Прекратяването на делото по посочените съображения не ограничава възможността чл. 230 ЗСВ с промененото му съдържание или отделни негови алинеи да бъдат повторно подложени на контрол за конституционосъобразност, ако някой от субектите по чл. 150 от Конституцията направи искане за това.