Докладчик
Борис Велчев
Подател на искането
тричленен състав на Върховния административен съд

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 230, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт.

особено мнение и становище по решение:
определение, приключващо дело:
В резултат от присъединяване на част от искането по к.д. № 6 от 2016 г., предмет на к.д. № 4 е чл. 230 ЗСВ в неговата цялост. В бр. 62 на Държавен вестник от 2016 г. е обнародван ЗИДЗСВ, в Пар. 127 на който разпоредбата на чл. 230 ЗСВ е променена. От четирите алинеи, съставляващи чл. 230 ЗСВ, изцяло непроменена е единствено ал. 4. Промяната в оспорените разпоредби на чл. 230, ал. 1-3 ЗСВ изисква производството по к.д. № 4 от 2016 г. по отношение на тях да бъде прекратено. Този извод се отнася и до разпоредбата на чл. 230, ал. 4 ЗСВ. В искането по к.д. № 6 тя изрично е оспорена не самостоятелно, а „във връзка с чл. 230, ал. 1 и ал. 2 ЗСВ“. Прекратяването на делото по посочените съображения не ограничава възможността чл. 230 ЗСВ с промененото му съдържание или отделни негови алинеи да бъдат повторно подложени на контрол за конституционосъобразност, ако някой от субектите по чл. 150 от Конституцията направи искане за това.
определение по допустимост: