Докладчик
Пламен Киров
Подател на искането
54 народни представители от 41-о Народно събрание

Предмет на искането

обявяване противоконституционност на Закона за изменение на Закона за Националния архивен фонд (обн. ДВ, бр. 103 от 2009 г.)

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 8

Обявява за противоконституционен Закона за изменение на Закона за Националния архивен фонд (обн. ДВ, бр. 103/2009 г., в сила от 29.12.2009 г.).