Докладчик
Румен Ненков
Подател на искането
53 народни представители от 41-ото Народно събрание

Предмет на искането

обявяване противоконституционност на решението на Народното събрание от 09.12.2009 г. за освобождаването на Емилия Масларова от председател на Комисията по труда и социалната политика (ДВ, бр. 100/2009 г.)

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становище на заинтересувана страна:

Решение - 3

Разпоредбата на чл. 22 ПОДНС сама по себе си не възпроизвежда конституционна норма, поради което несъобразяването с нея е без значение за преценката, която Конституционният съд трябва да направи по настоящото дело. Посочената разпоредба не би могла да стеснява конституционно закрепени права, поради което трябва да се тълкува само като уреждане на необходимата парламентарна процедура при възникването на някои отделни материалноправни предпоставки за предсрочно освобождаване на председателя, заместник-председателите и членовете на постоянните комисии.