Вид на акта
Определение
Дата
19-01-2010 г.
Към дело
18/2009

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
София, 19 януари 2010 г.
по конституционно дело № 18 от 2009 г., съдия докладчик Румен Ненков

Конституционният съд в състав:
Председател: Евгени Танчев, Членове: Емилия Друмева, Владислав Славов, Димитър Токушев, Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Георги Петканов, Ванюшка Ангушева, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков
при участието на секретар-протоколиста Мариана Георгиева разгледа в закрито заседание на 19.01.2010 г. конституционно дело № 18/2009 г., докладвано от съдията Румен Ненков.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България (КРБ) и се намира във фазата по допустимостта по смисъла на чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционния съд (ЗКС).
Делото е образувано на 23.12.2009 г. по искане на 53 народни представители от 41-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на решението на Народното събрание от 9.12.2009 г., (обн., ДВ, бр. 100/15.12.2009 г.), с което народният представител Емилия Радкова Масларова е освободена като председател на Комисията по труда и социалната политика.
В искането се твърди, че оспореното решение противоречи на чл. 4, ал. 1, чл. 8, чл. 31, ал. 3, чл. 67, ал. 2 и чл. 70 от КРБ. Същото е мотивирано с изложени конкретни съображения в негова подкрепа.
Конституционният съд намира, че искането е допустимо, поради което следва да бъде прието за разглеждане.
Искането е направено от група народни представители, които по силата на чл. 150, ал. 1, т. 1 от КРБ формират колективен субект, на който е предоставено правото да сезира Конституционния съд.
Спазени са изискванията по чл. 17, ал. 1 от ЗКС и чл. 18 от Правилника за организация и дейността на Конституционния съд (ПОДКС) по отношение на изискуемите форма, мотивираност и време на подаване на искането.
Конституционният съд не се е произнасял по поставения въпрос и разполага с правомощието да се произнесе по него, защото оспореното решение е включено в кръга на парламентарните актове, визирани в чл. 149, ал. 1, т. 2 от КРБ. Предмет на спора е дали освобождаването на народния представител Емилия Масларова като председател на парламентарна комисия е съобразено с Конституцията.
Първо, вносителите на искането поддържат, че актът на Народното събрание противоречи на чл. 22 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС) като по този начин е допуснато несъобразяване с принципите на правовата държава и обвързаността на народните представители от законите на страната – нарушения на Преамбюла, чл. 4, ал. 1 и чл. 67, ал. 2 от КРБ.
Второ, развиват и тезата, че с оспореното решение законодателната власт е иззела конституционни правомощия на съдебната власт и е накърнила конституционно установената презумпция за невиновност на лицата, срещу които се води наказателно производство – нарушения по чл. 8, чл. 31, ал. 3 и чл. 70 от КРБ.
С оглед на предмета на делото като страни на основание чл. 21, ал. 1, изр. 1 от ПОДКС следва да се конституират Народното събрание и народният представител Емилия Масларова.
По гореизложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията и чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционния съд, Конституционният съд

ОПРЕДЕЛИ:

Допуска до разглеждане по същество искането на 53 народните представители от 41-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на решението на Народното събрание от 9.12.2009 г., (обн., ДВ, бр. 100/15.12.2009 г.), с което народният представител Емилия Радкова Масларова е освободена като председател на Комисията по труда и социалната политика.
Конституира като заинтересовани страни Народното събрание и народния представител Емилия Масларова.
Преписи от настоящето определение и искането да се изпратят на заинтересованите страни, като бъдат уведомени, че им се предоставя 15-дневен срок да внесат в съда писмени становища.
Препис от настоящето определение да се изпрати и на вносителите на искането чрез народния представител Любен Корнезов с указание, че в същия срок могат да изложат допълнителни съображения.

Председател:
Евгени Танчев