Докладчик
Стефка Стоева
Подател на искането
сто и седемнадесет народни представители от 42-рото Народно събрание

Предмет на искането

обявяване противоконституционност на Указ № 53 от 20.03.2014 г. на Президента на Републиката за назначаване на членове на Централната избирателна комисия (обн. в ДВ, бр. 26 от 21.03.2014 г.)

определение по допустимост:
становище на заинтересувана страна:
определение, приключващо дело:
становище по определение, приключващо дело: