Докладчик
Стефка Стоева
Подател на искането
сто и седемнадесет народни представители от 42-рото Народно събрание

Предмет на искането

обявяване противоконституционност на Указ № 53 от 20.03.2014 г. на Президента на Републиката за назначаване на членове на Централната избирателна комисия (обн. в ДВ, бр. 26 от 21.03.2014 г.)

становище на заинтересувана страна:
особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение, приключващо дело:
Наличието на правен спор, чиито последици да бъдат отстранени с решението на Конституционния съд, е необходимо условие за провеждане на производството пред съда. Спорът трябва да е налице както към момента на образуване на делото, така и към момента на произнасяне по допустимостта и основателността на искането. Целта на осъществявания от Конституционния съд контрол е да премахне несъответствието с Конституцията на акт, издаден от парламента или президента. Конституционният контрол не може да се развие, когато междувременно оправомощените органи сами са предприели действия за отстраняване на последиците, породили правния спор.
The existence of a legal dispute whose consequences may be eliminated by a Constitutional Court decision is a sine qua non for court proceedings. The dispute must have existed as of the date of the initiation of proceedings and must not have been brought to a close as of the date on which the ruling was pronounced on the admissibility and tenability of the claim. The purpose of the control that the Constitutional Court exercises is to see that a parliamentary or a presidential act is compliant with the Constitution. Constitutional control cannot be exercised if, in the meantime, the competent authorities have taken actions to remove the consequences that have caused the legal dispute.
определение по допустимост: