Докладчик
Николай Павлов
Подател на искането
Главния прокурор на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл.61, ал.1, т. 5 и § 5 и § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за физическото възпитание и спорта

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 8

1.Конституцията не предвижда възможност държавата едностранно, дори и със закон, да задължава физическите и юридическите лица да заплащат вноски върху постъпленията от развивана от тях правомерна дейност в различни фондове на различни ведомства и органи на управлението. Такава възможност е предвидена единствено за данъците, които чрез закон се определят от парламента и следва да се заплащат, съгласно разпоредбата на чл. 60 от Конституцията . Данъкът е задължително плащане, определено едностранно от държавата, съобразно доходите и имуществата на облагаемите лица. То изхожда от публичноправното съществуване на държавата и е задължително фиксирано публичноправно плащане. Чрез него държавата и общините обременяват лицата за посрещане на своите финансови цели в съответните държавни и общински бюджети по начин, който те едностранно определят съгласно Конституцията. В същото време данъчни облекчения и утежнения могат да се установяват единствено само чрез закон, който обаче следва да защити основните права и свободи. Конституцията поставя изричното условие законът да създава данъчни задължения за всички граждани и юридически лица само и единствено в полза на държавния и общинските бюджети. Не може дори чрез закон да се създават тежести в полза на фондове. 2.Що се отнася до искането за обявяване противоконституционността на § 5 и 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за физическото възпитание и спорта, следва да се изтъкне, че тези разпоредби разпростират действието си върху всички правни субекти, които организират хазартни игри.