Докладчик
Владислав Славов
Подател на искането
53 народни представители от XL Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 3, ал. 2 от Закона за данъка върху добавената стойност в частта му ,,както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус“

становище на заинтересувана страна:
особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
друго определение:
определение по допустимост:

Решение - 1

В рамките на законодателната целесъобразност и своята данъчна политика парламентът е властен да преценява тежестта на данъците, както и да въвежда данъчни облекчения и утежнения. Облагането на доходите от свободните професии, включително и на адвокатите, нотариусите и частните съдебни изпълнители, с данък върху добавената стойност не противоречи на преамбюла на Конституцията, принципа на правовата държава, равенството на гражданите пред закона, задължението на държавата да осигури равни условия за стопанска дейност в условията на лоялна конкуренция, достъпа до правото на защита и упражняването на конституционните функции на адвокатурата.