Докладчик
Владислав Славов
Подател на искането
53 народни представители от XL Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 3, ал. 2 от Закона за данъка върху добавената стойност в частта му ,,както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус“

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:
особено мнение по решение:
становище по решение:

Решение - 1

Отхвърля искането на 53 народни представители от 40-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 3, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63/2006 г. с изменения) в частта му ,,както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус”.