Докладчик
Румен Янков
Подател на искането
50 народни представители от XL Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 98 (редакция ДВ, бр. 38/2005 г.) и чл. 199, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по решение:

Решение - 9

     Обявява за противоконституционен чл. 98 (редакция ДВ, бр. 38 от 2005 г.) от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Отхвърля искането на 50 народни представители от XL народно събрание за обявяване за противоконституционна ал. 2 на чл. 199 от същия закон.